MIJN VISIE

“De ware levenskunstenaar hoeft niet van alles het beste te hebben, maar weet van alles het beste te maken“.

AAN DEZE PAGINA WORDT GEWERKT

Mensen hebben universele basisbehoeften

Mensen hebben een aantal universele menselijke basisbehoeften. Binnen de Chinese leer van de Vijf Bewegingen worden deze basisbehoeften omschreven als:

  • behoefte aan veiligheid van lichaam en geest;
  • behoefte aan vanzelfsprekende en warme relaties;
  • behoefte aan een vanzelfsprekende en veilige plek in een groep;
  • behoefte aan verbinding met het grote geheel en
  • behoefte aan aanpassing aan een steeds veranderende wereld.

Naast deze gemeenschappelijke basisbehoeften hebben mensen ook unieke talenten, kwaliteiten en voorkeuren voor de manier waarop in deze basisbehoeften voorzien wordt.

Pijn en plezier horen beiden bij het leven

Net als dag en nacht, licht en donker, bewustzijn en onbewustheid, horen ook pijn en plezier beiden bij het leven. Of we – in de basis – wel of niet gelukkig zijn, is niet primair afhankelijk van de situaties die zich in ons leven voordoen, maar van de manier waarop we met deze situaties omgaan. Of meer precies: door de manier waarop we omgaan met de emoties die ontstaan wanneer (we denken dat) een of meer van onze basisbehoeften bedreigd wordt. Emoties als angst, tobben, woede, onrust en verdriet.

Door emoties te onderdrukken neemt je vermogen om vreugde te ervaren af

Ons (onbewuste) overlevingsmechanisme is gericht op het op korte termijn ervaren van plezier en vermijden van pijn. Bovendien leven we in een cultuur waarin het ongebruikelijk is om de primaire emoties die een pijnlijke situatie met zich mee kan brengen spontaan te uiten. In plaats daarvan leren we om angst, tobben, woede, onrust en verdriet te onderdrukken. Deze emoties verdwijnen daarmee niet, maar worden als nog te verwerken ervaringen in ons lichaam opgeslagen.

Door op korte termijn pijn te vermijden, neemt op langere termijn ons vermogen om plezier te ervaren af. In plaats van kort en krachtig de pijn van een primaire emotie te voelen, kunnen we een leven lang last hebben van wat Bert Hellinger secundaire emoties noemt. Als we emoties niet in ons lichaam voelen, dan stijgt de energie van die emoties namelijk op naar ons hoofd. In plaats van gevoelens krijgen we dan emotie-gedachten. Angstige gedachten. Boze gedachten. Verdrietige gedachten. Emotie-gedachten die zich eindeloos blijven herhalen. Met Dr. Edward Bach zou je het ook negatieve gemoedstoestanden kunnen noemen.

De zich eindeloos herhalende emotie-gedachten vormen langzaam maar zeker overtuigingen. Deze overtuigingen hebben een enorme invloed op ons leven. Enerzijds beperken ze onze waarneming van de werkelijkheid: wat er gebeurt nemen we waar door een gekleurde bril. Anderzijds werken ze als een magneet: onbewust trekken we situaties in ons leven aan, die deze beperkende overtuigingen bevestigen.

Door de emoties die pijnlijke situaties met zich meebrengen te onderdrukken, creëren we dus onbewust een negatieve spiraal.

Pas wanneer we deze – in ons persoonlijk of collectieve onbewuste – opgeslagen emoties alsnog in ons lichaam doorvoelen, brandt de energie van deze emoties op en laten de daaraan gekoppelde negatieve gemoedstoestanden en beperkende overtuigingen ons als vanzelf los. Waardoor er ruimte ontstaat voor een andere ervaring.

Zo binnen, zo buiten

Ik geloof dat de wereld die ons omringt een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld. Je zou kunnen zeggen dat wat we in de buitenwereld aantrekken, resoneert met wat we vanuit onze binnenwereld uitstralen. De sleutel tot transformatie in de buitenwereld is dus transformatie in onze binnenwereld. En persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling zijn in mijn visie dus twee zijden van dezelfde medaille.

Bewust en onbewust

Onze binnenwereld bestaat uit gedachten en gevoelens waarvan we ons bewust zijn en gedachten en gevoelens waarvan we ons niet bewust zijn. Het bewuste deel zou je ‘licht’ kunnen noemen en het onbewuste deel ‘donker’.

Ik heb wel eens ergens gelezen dat de verhouding tussen het bewuste deel en het onbewuste deel van onze gedachten en gevoelens 5 / 95 is. Met andere woorden: we zijn van nature gewoontedieren, die routinematig denken, routinematig voelen en routinematig handelen en het overgrote deel van wat we vanuit onze binnenwereld uitstralen en in de buitenwereld aantrekken is onbewust.

Primaire en secundaire emoties

Bewustwording, acceptatie en waardering van onze binnenwereld

Persoonlijke ontwikkeling gaat in mijn visie over het licht van ons bewustzijn brengen in de onbewuste delen van ons zelf. Door ons bewust te worden van gevoelens en gedachten, die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken en deze te accepteren en waarderen als deel van ons zelf worden we beetje bij beetje een heler mens. Dat is geen eenmalige actie, maar een geleidelijk proces. Een proces dat vraagt om een flinke dosis lef en een bewust genomen besluit.

Er is lef voor nodig, omdat we delen van ons zelf tegen zullen komen die we niet voor niets buitengesloten, ontkend of onderdrukt hebben. Bijvoorbeeld omdat in onze familie van herkomst het uiten van bepaalde gevoelens of gedachten taboe was. Of omdat er dingen gebeurt zijn, die  zeer bedreigend of traumatisch voor ons waren.

Er is een bewust genomen besluit voor nodig, omdat het op zijn zachts gezegd onplezierig is om de pijn van een bedreigende situatie of traumatische gebeurtenis (alsnog) in ons lichaam te voelen en we instinctief geneigd zijn om deze pijn (keer op keer) uit de weg te gaan.

De buitenwereld als spiegel en trigger

De buitenwereld helpt ons echter om de waarheid van onze onbewuste gedachten en gevoelens onder ogen te zien. We zijn namelijk geneigd om delen van ons zelf die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken op de buitenwereld te projecteren en als negatief te beoordelen. Dat wat ons in negatieve zin in de buitenwereld opvalt, zegt dus veel over onze innerlijke wereld. En de buitenwereld zal ons blijven triggeren, net zolang tot we onze onbewuste gevoelens en gedachten als deel van ons zelf geaccepteerd en gewaardeerd hebben.

Het meer en meer houden van ons zelf gaat samen met het meer en meer accepteren en waarderen van de wereld die ons omringt. In het proces van bewustwording sluiten we niet alleen andere mensen, maar ook andere levensvormen in ons hart. We ontdekken dat zij fundamenteel gelijkwaardig zijn aan ons en dat we samen een dynamisch geheel vormen. Vanuit dit eenheids-bewustzijn is het vanzelfsprekend om te kiezen voor een inclusieve samenleving en een duurzame levensstijl.

Organisatie ontwikkeling als derde zijde van de medaille

Door met elkaar samen te werken, kunnen we meer bereiken op het gebied van bewustzijn, inclusiviteit en duurzaamheid dan in ons eentje. Samen creëren en van elkaar leren gaan daarbij hand in hand. Organisatie-ontwikkeling is in mijn visie daarom de derde zijde van de medaille. Daarbij staan we voor de uitdaging om te co-creeren. Niet alleen in afstemming met ons zelf en met elkaar, maar ook in afstemming met het wezen van dat wat we aan het creëren zijn.

Wil je weten wat mijn aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en/of organisatie ontwikkeling is?

Klik hier om meer te lezen over mijn aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Klik hier om meer te lezen over mijn aanbod op het gebied van organisatie ontwikkeling.